sahco - part 1 sahco - part 2 sahco - part 3 sahco - part 4
sahco - part 5 sahco - part 6 sahco - part 7 sahco - part 8
sahco - part 9 sahco - part 10 sahco - part 11 sahco - part 12

 

 
sahco - company background

 • วิศวกรที่ปรึกษา
  • ด้านการบำบัดน้ำเสียและของเสียอุตสาหกรรม
  • ด้านการบำบัดน้ำเสียและของเสียชุมชน
  • ด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

 • โครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบ
  • ระบบควบคุมมลพิษทางน้ำ
  • การบำบัดมลพิษทางด้านกายภาพ ชีวภาพ และเคมี

 


sahco - registration number

 • ออกแบบรวมก่อสร้าง
 • บริหารโครงการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 • ออกแบบ ปรับปรุง แก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
 • ทดสอบ และทดลองเดินระบบ
 • ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและขึ้นทะเบียนผู้ควบคุม
 • ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ
 • ตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำ

..........

สงวนลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง ห้ามลอกเลียนแบบก่อนได้รับอนุญาต
บริษัท สหพรพรหม จำกัด
122/39 ซอยลาดพร้าว 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662) 9381705, 9381707-9 โทรสาร : (662) 5133933
E-mail : sahco@sahco.co.th or sahapronprom@yahoo.com

 

 

 


เว็บไซค์แห่งนี้เหมาะสมกับ Internet Explorer 4.0 หรือ version ที่ใหม่กว่านั้น
กรุณาปรับความละเอียดของหน้าจอของคุณไปที่ 800 * 600 pixels
สงวนลิขสิทธื์อย่างถูกต้อง โดยบริษัท สหพรพรหม จำกัด

 

sahco - home sahco - contact us sahco - english part e-mail to us